Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde. Det siger loven – uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker.

Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger. Undtagelse gælder ikke for etablering af faskine, da faskinen er vurderet som teknisk anlæg og derfor er ikke undtaget.

Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet og bestemmelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Undtagelsen giver ikke ret til uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer, ligesom udførelse af afløbsinstallationer i forbindelse med udførelse af regnvandsanlæg til brug af regnvand, til wc-skyl og vaskemaskiner ikke omfattes af undtagelsesbestemmelsen.

Ved at benytte autoriserede kloakmestre sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed.

Forbrugerne vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation. Danske Kloakmestre og Byggeriets Kvalitetskontrol A/S opfordrer derfor forbrugerne til – inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde – at bede virksomheden om dokumentation for, at den er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem.

Du kan selv kontroller om firmaet har autorisation til at udfører kloakarbejde. Gå ind på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.